TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Hội thảo Web là gì?

Hội thảo Web là một dịch vụ trực tuyến mà bạn có thể tổ chức các cuộc họp, hội thảo, thuyết trình và đào tạo trực tiếp thông qua internet đặc biệt dựa trên kết nối TCP/IP. Bạn có thể kết nối tới hội thảo bằng điện thoại hoặc sử dụng loa và micro máy tính thông qua kết nối VoIP. Hội thảo Web thường cho phép giao tiếp điểm-điểm trong thời gian thực cũng như các giao tiếp đa tác vụ từ 1 người gửi tới nhiều người nhận ở các vị trí khác nhau. Tùy thuộc vào dịch vụ, một ứng dụng (phần mềm bổ sung) được tải về và cài đặt hoặc một ứng dụng nền web được khởi chạy trong trình duyệt của người tham gia. Công nghệ nguồn mở mới nhất đối với Hội thảo Web là WebRTC của Google.

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud