TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Nguồn thông tin tốt về VOIP là ở đâu?

Wikipedia có nhiều bài viết tuyệt vời về VOIP. Một điểm khởi đầu rất tốt là giải thích về VOIP của họ tại địa chỉ

https://it.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP.

Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều liên kết đến các chủ đề liên quan đến VOIP khác trong bài viết này.

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud