TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Công nghệ Truyền thông Hợp nhất (Unified Communications) là gì?

Công nghệ Truyền thông Hợp nhất (Unified Communications) được định nghĩa là một quá trình mà trong đó tất cả các phương tiện truyền thông, các thiết bị truyền thông và các kênh thông tin đại chúng được tích hợp lại với nhau, cho phép người sử dụng có thể liên lạc với bất cứ ai, khi họ ở bất cứ nơi đâu, và theo thời gian thực.

Unified-Communications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu của công nghệ Truyền thông Hợp nhất là nhằm tối ưu hóa các quy trình kinh doanh và thúc đẩy hoạt động giao tiếp của con người bằng việc đơn giản hóa các tiến trình.

Hệ thống Điện thoại 3CX chạy trên Windows là một hệ thống IP PBX cách mạng đáp ứng công nghệ truyền thông hợp nhất bằng việc kết hợp các mạng truyền dẫn tiếng nói và dữ liệu, cho phép các doanh nghiệp có thể đơn giản hóa việc chuyển giao thông tin theo thời gian thực và đảm bảo quy trình sử dụng dễ dàng.

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud