TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Cos’è il T38?

Cos’è il T38?

T38 là một giao thức mô tả cách gửi fax thông qua mạng dữ liệu máy tính. Cần có T38 vì dữ liệu fax không thể được gửi qua mạng dữ liệu máy tính như dữ liệu điện đàm. Xem FAX hoạt động trong môi trường VOIP như thế nào? để biết thêm thông tin về giao thức này.

T38 được mô tả trong RFC 3362 và định nghĩa cách các thiết bị giao tiếp với dữ liệu fax. Trong bức ảnh trên, cả gateway và máy fax ở sau gateway đó đều phải có khả năng làm việc với T38. Đối với máy fax G3 trên đường tín hiệu tương tự, quá trình này sẽ phải là thông suốt. Máy fax tương tự không cần phải biết về T38.

Liên kết:
FAX hoạt động trong môi trường VOIP như thế nào?
RFC3362

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud