TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

SIP-URI là gì?

SIP URI là giản đồ đánh địa chỉ SIP dùng để gọi cho người khác thông qua SIP. Nói một cách khác, SIP URI chính là số điện thoại SIP của người dùng. SIP URI giống với địa chỉ email và được viết ở dạng sau:

SIP URI = sip:x@y:Port
Trong đó x=tên người dùng và y=máy (miền hay IP)

Ví dụ:
sip:joe.bloggs@212.123.1.213
sip:support@phonesystem.3cx.com
sip:22444032@phonesystem.3cx.com
Tiêu chuẩn SIP URI đã được định nghĩa trong tiêu chuẩn RFC 3261.

Liên kết:
RFC 2396 – Uniform Resource Identifiers (URI): Cú pháp chung

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud