TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Bạn có thể liệt kê tất cả các Phản hồi SIP được nhận biết không?

1xx = phản hồi thông tin

 • 100 Đang thử
 • 180 Đang đổ chuông
 • 181 Cuộc gọi đang được chuyển hướng
 • 182 Đang xếp hàng đợi
 • 183 Phiên đang tiến hành

2xx = phản hồi thành công

 • 200 OK
 • 202 được chấp nhận: dùng để tham chiếu

3xx = phản hồi chuyển hướng

 • 300 Có nhiều lựa chọn
 • 301 Đã dời đi vĩnh viễn
 • 302 Đã tạm thời dời đi
 • 305 Dùng Proxy
 • 380 Dịch vụ thay thế

4xx = yêu cầu bị thất bại

 • 400 Yêu cầu sai
 • 401 Không được quyền: Chỉ sử dụng bởi cơ quan đăng kiểm. Các proxy phải sử dụng yêu cầu cấp phép cho proxy 407
 • 402 Yêu cầu trả tiền (Dự trữ để dùng trong tương lai)
 • 403 Cấm
 • 404 Không tìm thấy: Không tìm thấy người dùng
 • 405 Phương thức không được phép
 • 406 Không được chấp nhận
 • 407 Cần có sự cấp phép cho proxy
 • 408 Yêu cầu bị hết giờ: không tìm thấy người dùng trong thời gian cho phép
 • 410 Đã không còn: Người dùng đã từng tồn tại, nhưng không còn ở đây nữa.
 • 413 Đơn vị yêu cầu quá lớn
 • 414 URI của yêu cầu quá dài
 • 415 Kiểu phương tiện không được hỗ trợ
 • 416 Giản đồ URI không được hỗ trợ
 • 420 Phần mở rộng không đúng: sử dụng phần mở rộng của giao thức SIP không đúng, máy chủ không hiểu được
 • 421 Yêu cầu có phần mở rộng
 • 423 Quãng quá ngắn
 • 480 Tạm thời không hoạt động
 • 481 Cuộc gọi/Giao dịch không tồn tại
 • 482 Phát hiện thấy lặp
 • 483 Quá nhiều chặng trung chuyển
 • 484 Địa chỉ không hoàn chỉnh
 • 485 Tối nghĩa
 • 486 Đang bận
 • 487 Yêu cầu bị chấm dứt
 • 488 Không được chấp nhận tại đây
 • 491 Yêu cầu đang chờ
 • 493 Không giải mã được: không thể giải mã phần thân của S/MIME

5xx = lỗi máy chủ

 • 500 Lỗi bên trong máy chủ
 • 501 Chưa khai báo: phương thức yêu cầu SIP này chưa được khai báo ở đây
 • 502 Gateway sai
 • 503 Dịch vụ không có
 • 504 Máy chủ bị hết giờ
 • 505 Phiên bản không được hỗ trợ: máy chủ không hỗ trợ phiên bản giao thức SIP này
 • 513 Thông điệp quá lớn

6xx = thất bại toàn cục

 • 600 Tất cả mọi nơi đều bận
 • 603 Từ chối
 • 604 Không tồn tại ở bất cứ đâu
 • 606 Không được chấp nhận

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud