TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Ví dụ về phiên gọi SIP giữa 2 điện thoại

SIP-call-between-two-phones

 

 

Một phiên gọi SIP giữa 2 điện thoại được thiết lập như sau:

  • Máy gọi gửi một tín hiệu mời
  • Máy được gọi gửi trả một thông tin hồi đáp 100 – Thử.
  • Khi máy được gọi bắt đầu đổ chuông, một tín hiệu hồi đáp 180 – Đổ chuông – được gửi trả
  • Khi bên gọi nhấc máy, máy được gọi gửi một tín hiệu hồi đáp 200 – OK
  • Máy gọi hồi đáp với ACK – tiếp nhận
  • Lúc này cuộc gọi đích thực được truyền dưới dạng dữ liệu thông qua RTP
  • Khi người gọi dập máy, một yêu cầu BYE được gửi đến cho máy gọi
  • Máy gọi phản hồi với tín hiệu 200 – OK.

Tất cả chỉ đơn giản như vậy! Giao thức SIP dễ hiểu và lô-gíc.

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud