TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Hiện có những hệ thống IP PBX theo chuẩn SIP nào?

Asterisk: một hệ thống IP PBX trên linux
SIPX: một hệ thống IP PBX khác trên linux
Hệ thống Điện thoại 3CX chạy trên Windows: một hệ thống IP PBX trên windows

Để xem danh sách phần mềm IP PBX đầy đủ hơn, xin xem thư mục phần mềm tại WindowsNetworking.

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud