TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

ENUM là gì?

ENUM là từ viết tắt của Telephone Number Mapping (Ánh xạ số điện thoại). Ẩn sau chữ viết tắt này là một ý tưởng rất tuyệt vời: Có thể nhận cuộc gọi ở bất kỳ đâu trên thế giới với cùng một số điện thoại – và thông qua đường truyền tuyến tốt nhất và rẻ nhất. ENUM lấy số điện thoại và liên kết nó với một địa chỉ internet chứa trong hệ thống DNS. Do đó, chủ nhân của số ENUM có thể thiết lập nơi một cuộc gọi sẽ được chuyển đến thông qua một chỉ mục DNS. Hơn nữa, có thể chỉ định các tuyến khác nhau cho các loại cuộc gọi khác nhau – ví dụ bạn có thể chỉ định một tuyến khác nếu bên gọi đến là một máy fax. ENUM đòi hỏi máy điện thoại của bên gọi đến phải hỗ trợ ENUM.

Việc đăng ký số ENUM cũng khá giống với việc đăng ký tên miền. Hiện tại, có rất nhiều nhà đăng ký và nhà cung cấp dịch vụ VOIP đang cung cấp dịch vụ đăng ký miễn phí.

ENUM là một chuẩn mới và chưa được phổ biến rộng rãi lắm. Tuy vậy, chuẩn này được xem là một cuộc cách mạng mới trong liên lạc và di động cá nhân.

Liên kết:
Chuẩn ENUM RFC
Trang ENUM tại ITU

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud