TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Codec làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số để truyền trên mạng dữ liệu.

Codec làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số để truyền trên mạng dữ liệu. Ngày nay, những bộ Codec sau đây hiện đang được sử dụng

 • GSM – 13 Kbps (toàn phần), cỡ khung 20ms
 • iLBC – 15Kbps, cỡ khung 20ms: 13.3 Kbps, cỡ khung 30ms
 • ITU G.711 – 64 Kbps, dựa vào mẫu. Còn gọi là alaw/ulaw
 • ITU G.722 – 48/56/64 Kbps
 • ITU G.723.1 – 5.3/6.3 Kbps, cỡ khung 30ms
 • ITU G.726 – 16/24/32/40 Kbps
 • ITU G.728 – 16 Kbps
 • ITU G.729 – 8 Kbps, cỡ khung 10ms
 • Speex – 2.15 tới 44.2 Kbps
 • LPC10 – 2.5 Kbps
 • DoD CELP – 4.8 Kbps

Liên kết:
Liên kết đến các codec và mã nguồn

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud