TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Thông tin & câu hỏi thường gặp về VoIP, SIP, WebRTC

Trong 50 năm qua nhiều công ty đã và đang sử dụng những hệ thống PBX truyền thống vốn cần có những mạng lưới riêng biệt để truyền dẫn tiếng nói và dữ liệu. Nhưng với cuộc cách mạng đàm thoại VOIP (voice over IP) mới, các doanh nghiệp đang nhanh chóng chuyển sang sử dụng các hệ thống VOIP PBX với lợi ích to lớn bằng việc kết hợp các mạng lưới thoại và dữ liệu.

VOIP, tên viết tắt bằng tiếng Anh của Voice over Internet Protocol (Thoại qua Giao thức Internet), về cơ bản là công nghệ truyền dẫn tiếng nói qua các mạng lưới hoạt động dựa trên giao thức IP. Được thiết kế ban đầu để phục vụ cho việc nối mạng dữ liệu, Giao thức Internet (IP) đã được ứng dụng vào việc nối mạng thoại sau khi chính thức được xem là chuẩn toàn cầu cho việc kết nối mạng dữ liệu.

Với hệ thống điện thoại VOIP, người dùng không bị giới hạn ở việc thực hiện và nhận cuộc gọi qua mạng IP, họ còn có thể sử dụng các đường dây điện thoại truyền thống để đảm bảo chất lượng cuộc gọi và khả năng kết nối cao hơn. Bằng việc sử dụng một cổng nối VOIP, các đường dây PSTN/điện thoại gọi đến có thể được chuyển đổi thành VOIP/SIP. Bằng cách này, cổng nối VOIP cho phép người dùng nhận và thực hiện cuộc gọi trên mạng điện thoại thông thường.

Các hệ thống VoIP PBX mang đến khả năng di động cho các nhân viên, khả năng linh hoạt khi doanh nghiệp mở rộng quy mộ hoạt động vì việc quản lý hệ thống này dễ hơn nhiều so với hệ thống PBX truyền thống, đồng thời cũng có thể giảm đáng kể chi phí quản lý hoạt động đàm thoại.

Những câu hỏi thường gặp về VoIP và nhiều thắc mắc khác đều được đề cập trong mục Những câu hỏi thường gặp về VOIP này.

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud